TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Rekisterinpitäjä

Kuopion ToriApteekki (jäljempänä ”Apteekki”)

 

Rekisterin nimi

Kuopion ToriApteekin verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Kuopion ToriApteekin alihankkijoilla.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, maksutapahtumatiedot, tiedot lääkeneuvontatarpeesta.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista säilytetään vain 48 tuntia tilauksen jälkeen.

Kopiot tilausvahvistuksista, jotka sisältävät asiakkaan antamat osoite- ja yhteystiedot, tilauksen sisällön ja summan, toimitustavan ja tiedon maksusta, arkistoidaan paperisena ja säilytetään 1 kalenterivuoden ajan tilausvuoden lopusta.

Reseptilääkkeitä tilanneista asiakkaista tallennetaan edellä mainittujen tietojen lisäksi apteekkijärjestelmään kaikki reseptille tallennettavat tiedot, maksusitoumustiedot, työpaikkakassatieto sekä Kela-korvaustiedot.


Henkilötietojen säilytysaika

Kuopion ToriApteekki säilyttää ostotietoja niin kauan kuin asiakassuhteen hoitamiseen tai viranomaisvaatimuksiin perustuen on tarpeellista. Joillakin tiedoista on pidempi säilytysaika perustuen viranomaisvaatimuksiin (esim. kirjanpitolaki, lääkelaki ja Fimean määräykset, kuluttajakauppaa koskevat vastuut).

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida järjestelmistä, ellei tietojen käsittely perustu lakiin, jossa määritellään tarkemmin tietojen säilyttämisestä.


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tiedot saadaan asiakkailta osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä. Reseptilääkkeiden oston yhteydessä saamme tietoja valtakunnallisesta Reseptikeskuksesta, Kelalta (sähköisten reseptien tiedot, lääkekorvaustiedot, toimeentulotuen maksusitoumustiedot, työpaikkakassatiedot), Suomen Apteekkariliiton ylläpitämästä tietojenvälityspalvelusta (apteekkisopimukset), Valtiokonttorilta, vakuutuskassoilta ja vakuutusyhtiöiltä (sitoumustiedot) sekä tunnistamiseen liittyvältä palvelulta.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Apteekki voi luovuttaa tietoja myös seuraaville kolmansille osapuolille, kuten Kela, vakuutusyhtiöt, sosiaalitoimi, työpaikkakassat. Tietojen luovutus tapahtuu aina tietosuojalainsäädännön asettamissa rajoissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Muita tietoja kuin sähköpostien välitystietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kopiot tilausvahvistuksista säilytetään apteekissa tiloissa, joissa on asianmukainen valvonta ja johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Apteekin henkilökunta on sitoutunut kirjallisesti noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. Tilausvahvistukset hävitetään arkaluontoisina dokumentteina sertifioidun tietoturvapalvelun toimesta.

 

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan uuden tilauksen yhteydessä. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.