VERKKOPALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

Kuopion ToriApteekin verkkopalvelun tietosuojaseloste, versio 2021-A

Voimassa 17.6.2021 alkaen


1.      Rekisterin yleiset tiedot

Rekisterin nimi on Kuopion ToriApteekin asiakasrekisteri (myöhemmin "Verkkokaupan asiakasrekisteri")

KUOPION TORIAPTEEKKI

Apteekkari: Ulla-Riitta Savolainen

Y-tunnus: 2045289-9

Osoite: Haapaniemenkatu 24-26, 70110 Kuopio

Puh: 017 287 6600

E-mail: apteekki@kuopiontoriapteekki.fi


2.      Yhteydenotto

Tietosuojavastaava: Vikke Kekäläinen

Osoite: Haapaniemenkatu 24-26, 70110 Kuopio

Puh: 017 287 6600

E-mail: apteekki@kuopiontoriapteekki.fi


3.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on apteekin verkkopalvelun järjestäminen asiakkaalle. Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan erityislainsäädäntöön.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja apteekin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan nimenomaiseen erilliseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Henkilötietoja käytetään:

-         Asiakkuuden ylläpitämiseen

-         Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

-         Apteekin toiminnan, asiakaspalvelun ja palveluiden kehittämiseen

-         Asiakaskokemuksen parantamiseen

-         Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

-         Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

-         Väärinkäytösten estämiseen


 4.      Yhteenveto Rekisterin tietosisällöstä

Verkkokaupan asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

●    Etunimi ja Sukunimi

●    Syntymäpäivä

●    Henkilötunnus

●    Osoitetiedot

●    Sähköpostiosoite

●    Puhelinnumero

●    Palveluun tekemiesi tilausten tilaushistoria (mm. tuotetiedot, tilausten statukset, lähetetyt sähköpostiviestit, tilausta koskevien maksujen viitetiedot, valitut toimitustavat ja –paikat, IP-osoite)

-    Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi verkkoapteekista.

●    Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

●    Kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

 

 5.      Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään verkkopalvelussa vain 48 tuntia sen jälkeen, kun apteekki on merkinnyt tilauksen hyväksytyksi. Tämän jälkeen tietoja säilytetään apteekissa.

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittava aika, jotta apteekki voi täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Joillakin tiedoista on pidempi säilytysaika johtuen lainsäädännössä määriteltyjen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa, lääkemyyntiä tai kuluttajakauppaa koskevien vaatimusten toteuttamiseksi.

Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidemmän säilytysajan riippumatta siitä, onko aineistossa mukana henkilötietoja vai ei. Lääkelaki ja Fimean määräykset edellyttävät lääkemyynti- ja toimitustietojen pidempiaikaista säilyttämistä. Esimerkiksi kalenterivuosittain säilytettävää luetteloa lääkemääräyksistä (reseptipäiväkirja) säilytetään viiden (5) vuoden ajan. Tietoa Suomi.fi-palvelun kautta tehdystä kirjautumisesta tai tunnistautumisesta säilytetään viisi (5) vuotta. Kuluttajakauppaa koskevat vastuut (esim. takuu) saattaa edellyttää pidempää säilytysaikaa.

Apteekki säilyttää kaikkia asiakas- ja ostotietoja enintään 24 kuukauden ajan ostotapahtumasta, ellei apteekilla ole lakiin perustuvaa syytä säilyttää tietoja pidempään. Tilauksen reseptilääkerivejä säilytetään verkkokaupassa 48 tuntia tilauksen loppuun viennistä eteenpäin.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida järjestelmistä, ellei tietojen käsittely perustu lakiin, jossa määritellään tarkemmin tietojen säilyttämisestä.

 

 6.      Kuka käsittelee henkilötietoja

Apteekissa asiakastietoihin on pääsy vain apteekin työntekijöillä, jotka työtehtäviensä hoitamiseksi tarvitsevat tietoja. Työntekijämme näkevät asiakastietoja vain siltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti. Tietojen käyttöä valvotaan.

Verkkokaupparatkaisun toimittajana toimii Anders Innovations Oy, joka toimii myös verkkokaupan henkilörekisterin käsittelijänä. Maksupalveluita tuottaa Checkout Finland, joka toimii myös rekisterinpitäjänä. Suomi.fi tunnistuspalveluita tuottaa Digi- ja väestövirasto, joka toimii myös rekisterinpitäjänä.

 

 7.      Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse.

Tämän lisäksi saamme reseptilääkkeen oston yhteydessä tietoja yhteistyökumppaneiltamme esimerkiksi Kelalta (suorakorvaustietojen kyselypalvelusta lääkekorvaus ja toimeentulotuen maksusitoumustiedot sekä Reseptikeskuksesta sähköisten reseptien tiedot) ja Digi- ja väestövirastolta Suomi.fi -tunnistustietoja (vahvan sähköisen tunnistautumisen tiedot, sekä puolesta asioinnin yhteydessä valtuuskysely).

Lääkelakiin perustuen pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien reseptilääkkeiden ostajilta tarkistetaan apteekkisopimuksen voimassaolo Apteekkariliiton ylläpitämästä apteekkisopimusjärjestelmästä.

Maksupalvelujen tarjoaja kertoo verkkokaupalle maksutapahtuman onnistumisesta ja epäonnistumisesta.

 

 8.      Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkokaupan asiakkaan tietoja välitetään mm. seuraaville kolmansille osapuolille, joiden kanssa tietosuojan toteutuminen on varmistettu mm. kirjallisin sopimuksin:

Luovutettava tieto: Osapuolet

Reseptin toimituksen yhteydessä asiakkaalle reseptillä toimitettavien lääkkeiden toimitustiedot, hintatiedot ja korvaustiedot: Apteekin asiakasrekisteri, Apteekin lääkemääräysrekisteri (reseptipäiväkirja), Kelan ylläpitämä Reseptikeskus, Kela (lääkekorvaustietojen ylläpitämistä varten)

Reseptin toimituksen yhteydessä asiakkaan toimeentulotuen maksusitoumuksella maksettujen lääkkeiden toimitustiedot, hintatiedot ja korvaustiedot: Kela (Jos maksaja), Sosiaalitoimisto (Jos maksaja)

Reseptin toimituksen yhteydessä asiakkaan vakuutusyhtiön maksusitoumuksella maksettujen lääkkeiden toimitustiedot, hintatiedot ja korvaustiedot: Maksava vakuutusyhtiö

Reseptin toimituksen yhteydessä asiakkaan työpaikkakassan maksamien lääkkeiden toimitustiedot, hintatiedot ja korvaustiedot: Maksava työpaikkakassa

Asiakkaan suostumuksesta Kanta-asiakkaiden tiedot: Apteekin kanta-asiakasrekisteri

Asiakkaan suostumuksesta asiakkaan nimi, sähköpostiosoite: Sähköpostimarkkinointikumppani

Verkkoapteekin oston toimituksen yhteydessä nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite: Logistiikkakumppani (Jos kuljetustapa muu kuin nouto apteekista)

Verkkoapteekin oston yhteydessä maksutiedot, laskutustiedot: Maksunvälittäjä (Checkout Finland Oy)

Verkkokaupan käyttäjästä anonymisoitu tieto mm. sivuston käytöstä: Analytiikka- ja tilastointikumppani

 

 9.      Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan lääkemääräystietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Apteekki käsittelee myös muita henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen sisällä. Sähköpostien välitystietoja voidaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Apteekki varmistaa tietosuojan toteutumisen sopimuskumppaneiden kanssa tietosuoja-asetuksen mukaisilla kirjallisilla sopimuksilla. Osa sopimuskumppaneista (esim. Eezeryn SMS-kumppani) voi käsitellä tietoja myös EU-/ETA-alueen ulkopuolella esim. Yhdysvalloissa tai Englannissa, jolloin tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinona ovat EU-komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

 

 10.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Vanhentuneet tai tarpeettomat tiedot hävitetään apteekin tietoturvaohjeen/toimintaohjeen mukaisesti.

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu teknisin, tietoteknisin ja hallinnollisin suojakeinoin. Tällaisia keinoja ovat mm. kulunvalvonta, turvallisuusjärjestelmät, suojattu yhteys, palomuuriratkaisut ja riskienarviointi ja -hallinta. Lisäksi asiakasrekisterin tiedot on suojattu käyttäjäkohtaisella salasanalla ja käyttäjätunnuksella, joiden myöntämistä seurataan.

Kopiot tilausvahvistuksista säilytetään apteekissa tiloissa, joissa on asianmukainen valvonta ja johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Apteekin henkilökunta on sitoutunut kirjallisesti noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. Tilausvahvistukset hävitetään arkaluontoisina dokumentteina sertifioidun tietoturvapalvelun toimesta.

Sopimuskumppanit ovat huolellisesti valittuja ja heidän kanssaan on tehty henkilötietojen käsittelyn sopimus (DPA).

 

 11.  Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

●    Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

●    Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

●    Peruuttaa antamasi suostumus osittain tai kokonaan

●    Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

●    Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä kohdissa 1 ja 2 mainittuihin henkilöihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi reseptitiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi.)

 

 12.  Evästeet

Käytämme evästeitä verkkokaupan ominaisuuksien toteuttamiseen, palvelun käytön analysointiin, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Lue lisää evästeistä: http://www.kuopiontoriapteekki.fi/evasteiden_kaytto

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.